Egzamin C1 Advanced  w Angloschool w Warszawie

 

Egzamin C1 Advanced (poprzednia nazwa CAE)  sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin Advanced jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających Advanced nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby  zdające muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

 

Dlaczego C1 Advanced?

 • Egzamin Advanced C1 testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu  świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu Advanced C1 potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.
 • Advanced C1 cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu ma ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.
 • Advanced C1 pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat  ważny przez całe życie.

Dla kogo C1 Advanced?

 Przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

 

 

Z jakich części składa się egzamin C1 Advanced? (od stycznia 2015 r. egzamin  uległ znaczacym modyfikacjom, szczegóły na dole strony)
Egzamin  składał się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • English in Use (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism, publikacji nieliterackich, ulotek i broszur informacyjnych.   Zdający powinni wykazać, że potrafią: odnaleźć w tekstach konkretne, szczegółowe informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych, domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń,  rozpoznać nastawienie różnych postaci do opisywanych kwestii oraz ich opinie na różne tematy.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina 15 minut

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace. Praca pierwsza jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, temat drugiej można sobie wybrać z kilku propozycji. 

Pierwsze zadanie polega na napisaniu jednego lub więcej tekstów o łącznej długości ok. 250 słów na podstawie podanych informacji wstępnych. Typ tekstów to, na przykład: artykuł, list, sprawozdanie, notatka lub wiadomość, fragment ulotki czy broszury, recenzja, ogłoszenie lub instrukcje czy wskazówki. 

Przy drugim zadaniu, zdający wybierają jeden z czterech tematów. Piszą wypracowanie o długości ok. 250 słów. Typy tekstów są takie same jak w zadaniu pierwszym.

1 godzina 30 minut

Paper 3
English in Use

W tej części trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów, zmianę stylu z formalnego na nieformalny (lub odwrotnie) oraz odnajdywanie błędów.

1 godzina

Paper 4
Listening

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach życiowych. Występują tu takie  typy nagrań jak: rozmowy, anegdoty, komunikaty, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe i wiadomości. 

W nagraniach pojawiają się różne akcenty. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów, odgadnięcia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniu.

W części słuchowej występują takie zadania jak:  wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie notatek, uzupełnianie zdań czy uzupełnianie luk w tekście.  

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa pomiędzy egzaminatorem i zdającymi na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie wykonywane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji i ustnych wskazówek. Na koniec tej fazy zdający są proszeni o przedstawienie wyniku ich dyskusji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

15 minut

 

Zmiany w egzaminie Advanced C1 od 2015r.

Formuła egzaminu Cambridge English: Advanced C1 (CAE) uległa znaczącym modyfikacjom od stycznia 2015r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 1. Egzamin został skrócony do 3 godz. 55 min. (w poprzedniej wersji trwał 4 godz. 40min.)
 2. Części Reading Use of English zostały połączone w jeden komponent:

Reading and Use of English

 1. Writing:
 • część pierwsza to obowiązkowy esej na podstawie informacji podanych w poleceniu
 • część druga to trzy pytania do wyboru; rezygnacja z zadania na podstawie lektury
 • limit słów w obu wypracowaniach to 220 – 260 słów
 1. Speaking
 • część pierwsza (interview) skrócona została do 2 minut
 • część trzecia (collaborative task) została podzielona na dwa etapy: omawianie problemu przez kandydatów (2 minuty) oraz podejmowanie decyzji (1 minuta), materiał stymulujący w formie tekstu zastąpi zdjęcia i rysunki

 

Szukasz dobrego kursu przygotowującego do nowego egzaminu C1 Advanced? 

 • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia szkoły Angloschool, - zobacz ofertę.

 

Rejestracja na egzamin C1 Advanced (dawne CAE)

Angielski Polska