Egzaminy B1: PRELIMINARY for Schools, PRELIMINARY.

 Egzamin PRELIMINARY, lub jego odmiana PRELIMINARY for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Preliminary for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich..

Osoby znające język na poziomie B1 potrafią:

 • zrozumieć sens prostych poleceń lub publicznych komunikatów
 • zrozumieć polecenia nauczyciela dotyczące lekcji lub pracy domowej
 • zadawać proste pytania i brać udział w rozmowach na tematy szkolne i związane z uczeniem się
 • opisać jakieś wydarzenie, np. wycieczkę szkolną.

Przygotowanie do testu Preliminary for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Preliminary czy Preliminary for Schools?
Istnieją dwie wersje egzaminu. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście Preliminary for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin otrzymują taki sam certyfikat Preliminary.

Dlaczego Preliminary for Schools?

 • Jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • Wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Zdobycie certyfikatu  wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak First for Schools.
 • Kwalifikacje Cambridge English umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin Preliminary for Schools?
Egzamin  składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

 

 

 

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.

1 godzina 30 minut

Paper 2
Listetning

…………………………………………………………………….

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

35 minut

Paper 3
Speaking

………………………………………………………………………..

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

10-12 minut

 

Oceny i wyniki
Egzaminy Cambridge nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca) Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Preliminary (B1 na skali Rady Europy), ale wykazały się znajomością angielskiego o jeden stopień niższym, otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2

Rejestracja na egzamin Preliminary for Schools

Test  Preliminary for Schools on-line

B1 Preliminary Wordlist

Angielski Polska